Skok na hlavní stránku

Globální problémy 
Globální oteplování, naru?ování ozonové vrstvy, jaderná energie, zne?i?ťování vod, p?dy... 
ka?dej m??e za?ít u sebe
Autor: lojza (IP zapsáno)
Datum: 21.01.2004 00:05

<HTML>T?eba co se povodní tý?e , kdo napomohl tak velkým ?kodám atd. Lidská ?innost (její nesoulad s p?írodou).Jen krátce, co se mohlo d?lat jinak:
povodn? a jiné extrémní stavy po?así (nap?. tornáda)jsou ovliv?ovány biologickými a p?írodními zákony . Povode? je zjednodu?en? ?e?eno nahromad?ní velkého mno?ství vody na ur?itém území za krátký ?as . Povodn? bývaly odjak?iva , nadbyte?ná voda se prost? u? nevejde do koryta ?eky a zaplaví okolní prostor .
Vznikne ur?itá materiální ?koda v d?sledku toho ( nap?. zni?ené domy , silnice ) a jsou ohro?eni lidé ( výskyt infek?ních nemocí , utonutí) .
Povodn? bývaly odjak?iva , ale jejich rozsah nemusel být tak velký , kdyby lidé vyvíjely svou ?innost více v souladu s p?írodou).

Nap?. nestav?t tam , kde se ?eka p?irozen? vylije z b?eh? p?i nadbytku vody , v tzv. povod?ových územích .
Obnovit p?irozené smí?ené lesy , které zadr?í více vody ne? sou?asné monokulturní lesy (smrkové), a tím je rozsah povodn? men?í .
Zastavit nadm?rnou produkci skleníkových plyn? , které zp?sobují globální oteplování , tj. pr?m?rná teplota stoupá , vypa?í se více vody a pak jí také více spadne a je v?t?í povode? . Jen?e to bysme musely zefektivnit výrobu , nejezdit tolik v autech , nebo zkonstruovat efektivn?j?í auta ,létat mí? letadly, vyu?ívat více obnovitelných zdroj? energie , nap?. v lét? místo plynem oh?ívat vodu solárními panely atd.
Pat?í k tomu i takové "drobnosti" , jako náv?t?va mcdonalds , p?i které
lidé podporují nep?ímo kácení amazonských prales? , které mají vliv na celosv?tové klima .
Nap?. zem?d?lci místo pou?ívání klasických traktor? , které vytvá?ejí
velký m?rný tlak na p?du, která se tím zhutní a nevsakuje vodu a o to v?t?í je pak povode?, by m?li pou?ívat pásové traktory .
atd. atd. atd.
Je toho hodn? , viz. odborná literatura.

Ka?dej m??e za?ít u sebe + vytvá?et tlak na politiky aby schvalovali kvalitn?j?í zákony.</HTML>

Re: ka?dej m??e za?ít u sebe
Autor: Jouda (IP zapsáno)
Datum: 21.01.2004 21:50

<HTML>Smíchal jsi to v?echno tak dokonale, a? z toho vznikly bezvadné KYDY. Kdy? u? na konec pí?e? o té odborné literatu?e, tak bys m?l za?ít práv? u ní. Jen nevím, ?emu ?íká? "odborná literatura".</HTML>

Re: ka?dej m??e za?ít u sebe
Autor: ROM?A (IP zapsáno)
Datum: 15.02.2004 11:44

<HTML>MYSLÍM SI, ?E CO JE TU V?ECHNO NAPSÁNO JE PRAVDA</HTML>

Re: ka?dej m??e za?ít u sebe
Autor: Jouda (IP zapsáno)
Datum: 16.02.2004 21:54

<HTML>Co ty si myslí?, a co jest pravda ... zále?í na úhlu pohledu.</HTML>

Zákony
Autor: Ev?en (IP zapsáno)
Datum: 19.02.2004 13:26

<HTML>Pravdou je, ?e v ?lánku je v?echno smíchané dohromady, i to, ?e obsahov? to je pravda.

Zajímalo by m? ale, jak se dá p?sobit na politiky resp. poslance, aby schvalovali kvalitn?j?í zákony. Na p?íprav? zákona se podílí tolik lidí s odli?nými názory, ?e jsem do?el k p?esv?d?ení, ?e dokonalý zákon p?ipravit a schválit nelze. I kdy? na návrhu zákona pracují dostate?n? dlouho schopní lidé, tak ne? projde p?es ministerstvo, Legislativní radu vlády, poslanecké kluby a výbory, Poslaneckou sn?movnu a Senát, kdy v?ude k tomu má n?kdo p?ipomínku nebo zm?nu, kterou chce do zákona vlo?it, tak i z výborného návrhu nakonec z?stane ?patn? pou?itelné torzo plné nep?esností, nejasností a neúplností.</HTML>

Re: Zákony
Autor: veronika (IP zapsáno)
Datum: 16.10.2004 11:01

<HTML>jouda:....je opravdu nadmiru hezke ze se tak aktivne vzdelavas v oblasti ekologie,ale napadlo te nekdy ze praxe byva trochu jina??</HTML>

Re: Zákony
Autor: Eli?ka (IP zapsáno)
Datum: 21.10.2004 10:24

<HTML>Za?ít u sebe - dobrá my?lenka. Ale myslím, ?e mnohem efektivn?j?í, ne? vyvíjet tlak na politiky by asi bylo, kdyby lidé vzali situaci do vlastních rukou. Tím samoz?ejm? nechci ?íct: Nabijte brokovnici, jd?te hlídat les a zast?elte ka?dého, kdo tam bude kácet stromy... To ne. Spí? jsem myslela na takové v?ci, jako ?et?it vodou, t?ídit odpad, chodit víc p??ky (?ím? ostatn? ud?láte i n?co pro své zdraví). Jist?, ?lov?k by si ?ekl: Pro?? Tohle nemá cenu. Já budu ?et?it a támhle t?eba n?jaký Ameri?an jezdí v?ude autem a jí z papírového nádobí na jedno pou?ití. Omyl! Kdy? si tohle ?eknou v?ichni, nic se nezm?ní a bude je?t? h??. Jeden ?lov?k sám sv?t nezm?ní. Je pot?eba, aby tyto problémy vzala na v?domí v?t?í ?ást lidstva. Ale kdo tvo?í lidstvo? Jednotlivci! A proto je t?eba za?ít u sebe. ?ím víc lidí to akceptuje, tím lépe.</HTML>

Re: Zákony
Autor: Jantar (IP zapsáno)
Datum: 21.10.2004 13:47

<HTML>Nevím, pro? ihned odkazuje? na ?patnosti n?jakého ameri?ana ... sta?í se p?eci rozhlédnout u nás po okolí. Leckterý na?inec p?ed?í kdejakého ameri?ana. Stejn? tak si toti? m??e ?íct n?jaký ameri?an, pro? by jezdil mén?, kdy? n?jaký ?ech, nebo ?í?an, nebo kdo ... jezdí mnohem víc. A jeliko? za?ít u sebe je v?c ?ist? individuální, nem??e? sv?j postoj nikomu nutit. Je to ka?dého rozhodnutí, co a jak bude d?lat, a pokud si t?eba n?kdo hodn? vyd?lá, pro? by tím autem nejezdil kdy? na to má. Jen je pot?eba zajistit, aby to nemuseli dýchat ti, kte?í s tímto nesouhlasí a kterým to otravuje ?ivot.</HTML>

Re: Zákony
Autor: Sa?a (IP zapsáno)
Datum: 03.11.2004 12:19

<HTML>Je v?eobecn? známo, ?e nejvíce plyn? do ovzdu?í vypou?tí Amerika a dal?í státy (jako ?ína, Indie, atd.). A to hlavn? pro dostupnost ropy. Amerika nap?íklad neschválila Kjótský protokol, který má omezit výfukové plyny a i kdy? je to prozatím kus papíru, je to snad kone?n? první krok. Je tedy vid?t, ?e USA nechce p?ijít o své p?íjmy plynoucí z obchodu s ropou.
Ale abych v?e neschvalovala jen na n?. Kdy? vidím, jak spousta lidí jezdí i na krátkou vzdálenost autem. Myslím, ?e bychom se m?li nad sebou zamyslet. V?t?ina nadává na svou váhu, ale aby vyzkou?eli osv?d?ený recept jako jíst st?ídm?ji nebo být více aktivní. To je ani nenapadne a platí za drahé p?ístroje nebo prá?ky na hubnutí.
Sta?í si ?íct pokud neza?nu já, neza?ne nikdo. Pro? se opi?it po druhých a ned?lat kone?n? n?co u?ite?nýho. Pokud n?co neud?láme my, tak kdo. No a brzo mo?ná u? nebude ?ance co napravovat.</HTML>

Re: Zákony
Autor: Jantar (IP zapsáno)
Datum: 03.11.2004 20:42

<HTML>Sa?a pí?e "...neschválila Kjótský protokol, který má omezit výfukové plyny" .... si o tom nejprve n?co p?e?ti a pak tady pou?uj !</HTML>Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 **  ** ********  **   ** ********  ******** 
 **  **  **   ** **   ** **   ** **    
 ** **  **   ** **   ** **   ** **    
 *****   ********  **   ** **   ** ******  
 ** **  **     **  **  **   ** **    
 **  **  **      ** **  **   ** **    
 **  ** **      ***   ********  ******** 
Toto je moderované fórum. Vaši zprávu musí schválit moderátor nebo administrátor, do té doby bude skryta.


 
Máte-li dotaz nebo připomínky,
kontaktujte nás: info@ielektro.cz
 
Reklama na stránkách iElektro.cz
 
Copyright © 2001-8 iElektro.cz