Skok na hlavní stránku

Globální problémy 
Globální oteplování, naru?ování ozonové vrstvy, jaderná energie, zne?i?ťování vod, p?dy... 
Evropská energie ze Sahary?
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 10.03.2003 14:06

<HTML>Narazil jsem na <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,239254,00.html">?lánek</a> o projektu, který nabízí levnou a ?istou energii, která by významn? pokryla pot?eby Evropy.

Jedná se o projekt Saharawind.
Podle Maro?ana Khalida Benhamoua, zabývajícím se projektem v Rabatu, se na západní stran? Sahary nachází 2000 kilometr? pob?eží, které lze zastav?t v?trnými elektrárnami. S výkonem 2,4 megawattu na kilometr ?tvere?ní by mohlo být vyrobeno více než 1000 terawatthodin energie ro?n?. To je p?ibližn? polovina evropské pot?eby. Vyrobený proud by mohl být transportován do st?edu Evropy bez velkých dodate?ných ztrát po 4500 kilometr? dlouhém vedení vysokého nap?tí.

Tyto odhady potvrzuje i Gregor Czisch z Institutu pro techniku zabezpe?ení solární energií na univerzit? v n?meckém Kasselu. Podle jeho kalkulace vycházejí náklady na vyrobený a do N?mecka dovedený proud na 4,5 centu za kilowatthodinu, zatímco u proudu vyrobeného v N?mecku se jedná o 6,5 centu za kilowatthodinu. O n?co skepti?t?jší je Joachim Nitsch z Institutu pro technickou termodynamiku n?meckého centra pro letectví a kosmonautiku. Dle n?j se nedá p?esn? ?íci, zda by tento proud byl levn?jší než z oblastí u Severního mo?e, je ale p?edstavitelné, že by se Sahara mohla jednou stát hlavním sv?tovým dodavatelem energie, jako je jím dnes Saudská Arábie.

Výhody projektu lze spat?ovat v tom, že ho lze realizovat po ?ástech. Na za?átku by mohla být jedna oblast v jižním Maroku, aby se odstranili politické spory o status sousedního území západní Sahary. Výhodn?jší jsou sice díky pasát?m jižní ?ásti pob?eží, ale již v jižním Maroku v oblasti okolo m?sta Tarfaya lze podle Benhamoua vyrobit 5 gigawatt v?trné energie.

Iniciativa k realizování projektu se ale zatím objevuje jen velmi slab?. Czisch vidí hlavní d?vod v politice: "Každopádn? to není v technických možnostech. Zkušenosti s vedením proudu vysokého nap?tí jsou po celém sv?t? a lze je najít i v Africe."

Behamou poukazuje na ropovody jako p?íklady úsp?šné spolupráce r?zných partner?. Dále vidí v získávání energie v poušti možnost nové formy rozvojové politiky. Jak doufá, tak ze spolupráce by mohli profitovat Evropani stejn? jako Severoafri?ani.

S projektem Saharawind se m?žete podrobn? seznámit na <a href="http://www.saharawind.com">t?chto stránkách</a>. Stránky jsou v angli?tin?, n?m?in? a francouzšin?.</HTML>

Re: Evropská energie ze Sahary?
Autor: Kyklop (IP zapsáno)
Datum: 14.03.2003 23:24

<HTML>Ovšem, podmínka je, že musí foukat vítr ...</HTML>

Re: Evropská energie ze Sahary?
Autor: (IP zapsáno)
Datum: 18.03.2003 11:30

<HTML>Však ono fouká. Na stránkách o projektu máš p?kný grafy, že fouká a jak siln?. To místo není náhodn? zvolený.</HTML>

Re: Evropská energie ze Sahary?
Autor: Barbora a Veronika (IP zapsáno)
Datum: 19.03.2003 09:10

<HTML>Co si myslite o evropske unii na sahare!</HTML>

Re: Evropská energie ze Sahary?
Autor: ET (IP zapsáno)
Datum: 24.04.2003 13:17

<HTML>evropská unie na saha?e?</HTML>

Re: Evropská energie ze Sahary?
Autor: Jouda (IP zapsáno)
Datum: 27.04.2003 09:24

<HTML>N?jakému Saha?anovi rupne v bedn? a jsme bez energie. Bezva nápad. Rad?ji z?stanu u domácích JE.</HTML>

Re: Evropská energie ze Sahary?
Autor: Borek (IP zapsáno)
Datum: 21.05.2003 14:36

<HTML>V?trná energie je obnovitelný zdroj energie. Na saharu bych je?t? ?upl ty slune?ní kolektory.
Sou plány, N?mecko je dodr?uje úsp??n?, na zvý?ení podílu obnovitelných zdroj?.

Evropa je vlastn? nejvíce vp?edu ohledn? této otázky, vidím to jako velké plus.
Jen tak dál.

Kdo se chce dozv?d?t více ať se podívá na dokumenty Johannesburg 2002,
pokud se Vám je poda?í najít.

M?l sem mo?nost, ú?astnit se konference Johannesburg+1, která se konala v Olomouci. Po?ádalo ji CIS UP. Velmi zajímavé.

Borek SVi? Valtice, ?len ?SOP Veronica.</HTML>

Re: Evropská energie ze Sahary?
Autor: mbW (IP zapsáno)
Datum: 21.05.2003 20:27

<HTML>To máš úpln? pravdu,vítr a slune?ní zá?ení jsou sice obnovitelné zdroje ale bohužel jsem si ten ?lánek nep?e?etl proto že je n?mecky a tak bych mecht?l vyset na energii ze Sahary a tak bych ty v?trný mlýny dal t?eba na sever Špan?lska tam taky vítr fouká a sluní?ko svítí,ne?</HTML>Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 ******** ********  ******** ********  **   ** 
 **    **   ** **    **   ** **   ** 
 **    **   ** **    **   ** **   ** 
 ******  **   ** ******  **   ** **   ** 
 **    **   ** **    **   **  **  ** 
 **    **   ** **    **   **  ** **  
 ******** ********  ******** ********   ***  
Toto je moderované fórum. Vaši zprávu musí schválit moderátor nebo administrátor, do té doby bude skryta.


 
Máte-li dotaz nebo připomínky,
kontaktujte nás: info@ielektro.cz
 
Reklama na stránkách iElektro.cz
 
Copyright © 2001-8 iElektro.cz