Skok na hlavní stránku

Globální problémy 
Globální oteplování, naru?ování ozonové vrstvy, jaderná energie, zne?i?ťování vod, p?dy... 
ROPA , OCÁNY&My
Autor: NOYJL (IP zapsáno)
Datum: 17.12.2002 16:57

<HTML>Lidi pot?eboval bych dokon?it jednu práci?ku.
No a cht?l bych poprosit v?echny kdo má materiály na téma o problematice ropy a jejího vlivu na oceány (myslím tím ropné katastrofy ),jestli by byl tak laskavý a mohl by mi poslat tyto informace i s jejím zdrojem. Díky</HTML>

Re: ROPA , OCÁNY&amp;My
Autor: iks (IP zapsáno)
Datum: 25.09.2003 20:00

<HTML>(tohle ale asi u? bude? mít ?e, taky pot?ebuju n?co sehnat, ale jest? dneska, jestli to bude? ?ist tak by to bylo fajn. Pokut teda bude? mít ?as, tak budu ráda kdy? mi taky n?co p?knýho posle?.Dík )


Londýn/Amsterdam/Praha, 29. ledna 1998 - Greenpeace p?ivítalo dne?ní oznámení, ?e Shell nepotopí ropnou plo?inu Brent Spar do mo?e. Nadále v?ak kritizuje spole?nost, ?e ztratila dva roky a utratila milióny liber, ne? p?i?la s kone?ným návrhem svého ?e?ení.
"Shellu trvalo p?es dva roky, ne? se rozhodl p?ijmout to, co evropská ve?ejnost vyjád?ila u? v roce 1995: ťNepotáp?jte svou plo?inu do mo?e - bu? ji vyu?ijte jinak, nebo ji zrecyklujteŤ. Shell by m?l nyní rovn?? p?ijmout princip, ?e potáp?ní vyslou?ilých ropných plo?in na dno mo?e je nejen ?patné ve své podstat?, ale i v praxi zbyte?né," prohlásil dnes vedoucí kampan? Greenpeace Chris Rose.

Greenpeace v??í, ?e jsou nyní vytvo?eny podmínky pro trvalý zákaz potáp?ní vy?azených ropných plo?in na dno mo?í. Dnes existuje tém?? 600 ropných plo?in, které mají být postupn? vy?azeny v Evropské unii a zejména v norských vodách. P?itom mnoho z nich je vládami Velké Británie a Norska doposud pova?ováno za kandidáty pro potopení do mo?e [1].

Tento týden Evropská komise (EC) znovu zd?raznila sv?j názor, ?e vy?azené ropné plo?iny by m?ly být p?eneseny na pevnou zem, aby byly zrecyklovány nebo bezpe?n? ulo?eny. Krom? toho EC potvrdila skute?nost, ?e p?ijmula iniciativy Greenpeace k vytvo?ení integrované strategie odstra?ování t??ebních za?ízení a k vyvinutí trvale udr?itelné metody likvidace plo?in na pevnin?.

Greenpeace vedlo kampa? proti potopení plo?iny Brent Spar a usp?lo 20 ?ervna 1995, kdy definitivn? zabránilo spole?nosti Shell tuto plo?inu potopit. Krátce poté Komise Oslo-Pa?í? (OSPAR), která je odpov?dná za prevenci p?ed zne?i?t?ním mo?í v severovýchodním Atlantiku, oznámila moratorium na potáp?ní a ukládání do mo?e práv? takových za?ízení jako jsou ropné plo?iny [2].

Od té doby ji? celá ?ada studií potvrdila uskute?nitelnost "pozemních" variant rozebrání plo?iny a podpo?ila názor Greenpeace, ?e potáp?t vyslou?ilé t??ební plo?iny do mo?e je nevhodné [3]. Dokonce i studie zadaná samotnou spole?ností Shell prokázala, ?e potopení plo?iny do mo?e by bylo nejmén? ekologicky vhodné ?e?ení [4].

"Také pobo?ka Greenpeace v ?eské republice vítá rozhodnutí Shellu nepotopit Brant Spar do mo?e," prohlásil dnes vedoucí toxické kampan? Dr. ?estmír Hrdinka. "A?koliv nejsme p?ímo?ský stát, zne?i?t?ní mo?í a oceán? se nás také dotýká u? tím, ?e konzumujeme mo?ské produkty. Práv? leto?ní rok byl vyhlá?en rokem oceán?. Proto také jedna z hlavních aktivit pobo?ky Greenpeace v ?eské republice bude letos zam??ena na kvalitu povrchových vod. ?eská republika se svým zne?i?ťováním Labe podílí zna?nou m?rou na zne?i?t?ní Severního mo?e," doplnil Dr. Hrdinka

"Tohle je za?átek konce aféry Brent Spar," prohlásil poradce Greenpeace Remi Parmentier. "Neexistuje ?ádný d?v?ryhodný argument hovo?ící ve prosp?ch potáp?ní ropných plo?in do oceánu. O?ekáváme, ?e v?echny vlády p?istoupí k trvalému zákazu na zasedání OSPAR v Lisabonu, které se uskute?ní letos v lét?."

Václav Va?k?
tiskový mluv?í Greenpeace ?R

--------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:
[1] B?hem jednání mezi OSPAR a vládami Velké Británie a Norska bylo navr?eno, ?e v?echna t??ební za?ízení a ropné plo?iny v?t?í ne? 75 metr? a t???í ne? 4000 tun budou i nadále pova?ovány za kandidáty na potopení do mo?e. Mapa, kterou má Greenpeace k dispozici, ukazuje v?ech 22 betonových a 63 ocelových za?ízení, které spl?ují tyto parametry.
[2] U? 9. ?ervna 1995 souhlasili minist?i ?ivotního prost?edí zemí obklopujících Severní mo?e, ?e "I kdy? jsou plo?iny zbaveny v?ech rizikových materiál?, p?esto mohou, pokud jsou potopeny, znamenat nebezpe?í pro mo?ské ekosystémy."

[3] Nap?íklad studie britské vládní výzkumné rady pro p?írodní prost?edí (UK Government Natural Environmental Research Council) u? v roce 1996 potvrdila, ?e se mohou vyskytnout kumulované dopady potáp?ní, které se neobjeví ve studiích zkoumajících potáp?ní jednotlivých plo?in.

[4] "DNV Technical Report-Assessment of the Proposed Options for Disposal of Brent Spar-Shell E&p," Oct. 1997.</HTML>

Re: ROPA , OCÁNY&amp;My
Autor: Tereza (IP zapsáno)
Datum: 19.10.2003 12:57

<HTML>ahoj,
já se o tyhle v?ci v?bec nezajímam, jeliko? jsem práve v rozpuku mládí:o))) tak bych potrebovala nekoho, kdo by byl schopný me do teto problematiky zasvetit, jelikz zjistuju, ze modra planeta se stává poze skládkou....
kdo se hlasí pomoci mi???
diky za odpovedi:o)))))))))</HTML>Jméno: 
Email: 
Téma: 
Prevence SPAMU:
Níže uvedený kód vložte do vstupního pole. Toto je prevence proti automaticky vkládaným příspěvkům.
 *******  *******  **   ** **   ** **  ** 
 **   ** **   ** **   ** **   ** ***  ** 
 **   **     ** **   ** **   ** **** ** 
 ********  *******  **   ** ********* ** ** ** 
    **     **  **  **  **   ** ** **** 
 **   ** **   **  ** **  **   ** **  *** 
 *******  *******   ***   **   ** **  ** 
Toto je moderované fórum. Vaši zprávu musí schválit moderátor nebo administrátor, do té doby bude skryta.


 
Máte-li dotaz nebo připomínky,
kontaktujte nás: info@ielektro.cz
 
Reklama na stránkách iElektro.cz
 
Copyright © 2001-8 iElektro.cz